Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden, gemaakt door de bezochte website, die gegevens bevatten. Ze worden op de computer van de bezoeker opgeslagen om de gebruiker toegang te geven tot verschillende functies. Zowel sessie-cookies als niet-sessie-cookies worden gebruikt op deze website (de “Site”). Een sessiecookie wordt tijdelijk opgeslagen in het computergeheugen terwijl de bezoeker op de website surft. Deze cookie wordt gewist wanneer de gebruiker zijn webbrowser sluit of nadat een bepaalde tijd verstreken is (wat betekent dat de sessie verloopt). Een niet-sessiecookie blijft op de computer van de bezoeker totdat deze wordt verwijderd.

Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop bezoekers omgaan met onze inhoud en helpen ons om de ervaring bij het bezoeken van onze Site te verbeteren.

Sitefunctionaliteit

De deelfunctie wordt door bezoekers gebruikt om onze Site en inhoud op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter aan te bevelen. Cookies slaan informatie op over hoe bezoekers de deelfunctie gebruiken – hoewel niet op individueel niveau – zodat de site kan worden verbeterd. Als u geen cookies accepteert, wordt geen informatie opgeslagen.

Voor sommige functies binnen onze Site gebruiken we externe leveranciers, bijvoorbeeld wanneer u een pagina bezoekt met video’s die zijn ingesloten in of links naar YouTube/Vimeo. Deze video’s of links (en andere inhoud van externe leveranciers) kunnen cookies van derden bevatten en u kunt het beleid van deze websites van derden raadplegen voor informatie over het gebruik van cookies.

Cookies die we gebruiken:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics die cookies gebruikt. Op het verzamelniveau slaan cookies informatie op over hoe bezoekers de site gebruiken, inclusief het aantal pagina’s dat wordt weergegeven, waar de bezoeker vandaan komt en het aantal bezoeken, om de website te verbeteren en een goede gebruikerservaring te garanderen. Als u geen cookies accepteert, wordt geen informatie opgeslagen.

Hoe kan ik cookies weigeren?

We zullen geen cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over een bezoeker te verzamelen.

U kunt er echter voor kiezen om de cookies die door www.infilmer.com zijn ingesteld af te wijzen of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen – raadpleeg de “Help-functie” in uw browser voor meer informatie. Houd er rekening mee dat de meeste browsers automatisch cookies accepteren, dus als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, moet u mogelijk de cookies actief verwijderen of blokkeren.

U kunt ook in de pop-up de cookies weigeren.

Voor informatie over het gebruik van cookies in browsers voor mobiele telefoons en voor meer informatie over hoe u dergelijke cookies kunt weigeren of verwijderen, raadpleegt u de handleiding van uw mobiele telefoon.

What is a Cookie?

Cookies are small text files, created by the website visited, that contain data. They are stored on the visitor’s computer to give the user access to various functions. Both session cookies and non-session cookies are used on this website (the “Site”). A session cookie is temporarily stored in the computer memory while the visitor is browsing the website. This cookie is erased when the user closes their web browser or after a certain time has passed (meaning that the session expires). A non-session cookie remains on the visitor’s computer until it is deleted.

Why do we use Cookies?

We use cookies to learn more about the way visitors interact with our content and help us to improve the experience when visiting our Site.

Site Functionality

The share function is used by visitors to recommend our Site and content on social networks such as Facebook and Twitter. Cookies store information on how visitors use the share function – although not at an individual level – so that the Site can be improved. If you do not accept cookies, no information is stored.

For some of the functions within our Site we use third party suppliers, for example, when you visit a page with videos embedded from or links to YouTube. These videos or links (and any other content from third party suppliers) may contain third party cookies and you may wish to consult the policies of these third party websites for information regarding their use of cookies.

Cookies we Use:

This Site uses Google Analytics which use cookies. At the aggregate level, cookies store information on how visitors use the Site, including the number of pages displayed, where the visitor comes from, and the number of visits, to improve the website and ensure a good user experience. If you do not accept cookies, no information is stored.

How to reject Cookies?

We will not use cookies to collect personally identifiable information about a visitor.

However you can choose to reject or block the cookies set by {yourwebsite} by changing your browser settings – see the “Help function” within your browser for further details. Please note that most browsers automatically accept cookies so if you do not wish cookies to be used, you may need to actively delete or block the cookies.

For information on the use of cookies in mobile phone browsers and for details on how to reject or delete such cookies, please refer to your mobile phone manual.